Jak eksmitować alkoholika?

Według ust. 2 art. 14 Ustawy o ochronie lokatorów współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Przeprowadzone musi zostać sądowe postępowanie eksmisyjne. Eksmitować można osobę, która nie posiada pełnych praw własności do zamieszkiwanego lokalu.