Prawa małżonka do mieszkania.

Jeżeli mieszkanie jest własnością tylko jednego z małżonków, to drugi posiada prawo stałego przebywania i korzystania z tego mieszkania. Charakter prawa, niezależnie, czy powstały na mocy umowy najmu, użyczenia, czy prawa własności, nie wpływa na ograniczenie możliwości zamieszkiwania mieszkania małżonka. Nie nabywa on jednak praw do dysponowania mieszkaniem i rozporządzaniem nim. Małżonek może stracić prawo do stałego przebywania i korzystania z mieszkania np. w wypadku gdy prawo do mieszkania utraci drugi z małżonków, orzeczona zostanie separacja a małżeństwo rozwiązane przez rozwód, korzystać on będzie z mieszkania w sposób naganny, uniemożliwiający wspólne pożycie.